Meranie vírivými prúdmi

Korózia pod izoláciou.

Pravdepodobne ste už počuli o korózii pod izoláciou (KPI), ktorá je jedným z najväčších problémov v (petrochémii) alebo v chemickom priemysle. Náklady spojené s jej odstránením alebo vedúce k jej odhaleniu sú často astronomické.

Korózia pod izoláciou- 7 Kontrolných metód o ktorých treba vedieť.

Odstránenie izolácie, kontrola, a potom znovu zaizolovanie po prehliadke je nákladný proces. Kontrola bez odstránenia izolácie a ochrana pred vplyvom počasia výrazne znižujú náklady na kontrolu. Rôzne nedeštruktívne testovacie metódy na detekciu KPI sú tiež dôležitým prínosom pre priemysel.

Zariadenie na báze pulzných vírivých prúdov - Lyft.

Prístroj Lyft, predstavuje vysoko výkonné a inovatívne riešenie pulzných vírivých prúdov (PEC). Patentovaný systém je vybavený prenosným prístrojom, s real-time C-scan zobrazovaním, rýchlym zberom dát (až 15 meraní za sekundu) s mapovacím alebo dynamickým skenovacím módom a flexibilným dlhým káblom (20 m). Prístroj umožňuje skenovať hrúbku steny potrubia až do 38 mm cez pevné kovové opláštnie ako je hliník, nerez ocele a pozinkované ocele a cez izoláciu až do 152 mm.

Sonda vírivých prúdov typu– X / X-array probe/ použitie a aplikácie

Pre detekciu chýb v trubkách parogenerátorov sa od šesťdesiatych rokov používajú prevažne vírivoprúdové sondy typu “bobbin“ a k nim sa v rokoch osemdesiatych pridalo i použitie rotačných sond. Pri rotačných sondách jednotlivá cievka rotuje v rozsahu 360 st. a zároveň je zasúvaná v pozdĺžnej osi rýchlosťou posuvu cca 2,5 až 15,3 mm/sek. Pri tejto rýchlosti je spoľahlivo skenovaný celý povrch a je spoľahlivo lokalizovaná chyba. Technológia rotačných sond nahradila v niektorých prípadoch použitie sondy typu “bobbin” pretože bola schopná charakterizovať morfológiu chyby. So vzrastajúcou dobou používania parogenerátorov vzrastá aj počet vzniku degradácií v materiále čo kladie nároky na presnosť a spoľahlivosť. Naopak ale narastá tlak na inšpekčné organizácie aby skrátili dobu kontroly, zvýšili presnosť meraní, znižovali náklady kontrol. Z tohto dôvodu náhrada použitia rotačných vírivoprúdových sond je veľmi zaujímavá. Nová vírivoprúdová X-sonda – zložená z polí cievok, kde sa mechanická rotácia cievok nahrádza eletronickou rotáciou polí cievok sa javí ako veľmi pozitívnym a inovatívnym krokom. Táto sonda bola vyvinutá v spolupráci firiem AECL ( Atomic Energy of Canada), EDF (Electricité de France), NEL (Nuclear Enginering of Japan) a R/D Tech Québec.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.