Ručné analyzátory XRF a LIBS

XRF alebo LIBS ... ?

Pravdou je, že pokiaľ môžeme použiť XRF, urobme to. Väčšinu materiálov zvláda táto metóda bez problémov. Tam, kde už nestačí, môže nastúpiť LIBS. V skratke spomenieme použitie vyššie zmienených metód na triedenie hliníkových, medených zliatin a ocelí.

 

LIBS – XRF a hliníkové zliatiny

 

Vo viacerých podnikoch, pracujúcich s hliníkovými zliatinami, sme zaznamenali použitie stacionárnych spektrometrov. Množstvo vzoriek na stole v laboratóriách, prezrádzalo absenciu ručného analyzátora. Dôvodom bola nedostačujúca presnosť a dĺžka trvania analýzy, či už starších XRF alebo LIBS analyzátorov. Na spoľahlivé roztriedenie hliníkových zliatin, je potrebné zmerať najmä obsah Mg, Si, Al, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu a Zn. Predovšetkým horčík bol oriešok pre XRF ručné analyzátory. Staršie prístroje vyžadovali až 60 sekúnd na zistenie obsahu horčíka v hliníkovej zliatine. Čo predstavuje pre rýchlu analýzu problém. Niektorí operátori sa namiesto toho sústredili na prvky s vyšším protónovým číslom, ktoré pre XRF nepredstavovali problém. Toto nebolo riešenie pre triedenie všetkých zliatin (napr. 6063 vs. 1100, ktoré sa dajú spoľahlivo odlíšiť vďaka rôznemu obsahu Mg). Podobne je to aj s obsahom kremíka. Pokiaľ ideme s protónovým číslom nižšie, pre hliníkové zliatiny nás zaujímajú hlavne prvky lítium, berýlium a bór, použitie metódy XRF sa bude vzďaľovať. Tieto identifikovať nedokážeme. Práve to je prípad, kedy analyzátory XRF musíme zameniť za model LIBS. Ten dokáže Li, Be a B v zliatinách jednoducho odhaliť.
Záverom, ktorú z metód použijeme pre separovanie hliníkových zliatin ? Po prvé si musíme uvedomiť, približne aké zliatiny hliníka budeme triediť, teda ktoré prvky sú použité pre triedenie. Pokiaľ nás zaujímajú prvky ako Cr, Mn, Cu, Zn, Zr, Ni, môžeme pokojne ostať pri tradičnej XRF metóde, ktorá si s nimi hravo poradí. Na druhej strane, pokiaľ chceme identifikovať Li, Be a B, musíme použiť metódu LIBS. Ďalším faktorom pre použitie tejto metódy môže byť ešte bezpečnostná požiadavka, kedy v podniku nemôže byť použitý zdroj RTG žiarenia.  

 

LIBS – XRF a zliatiny medi

 

Pri zliatinách medi si musíme položiť podobnú otázku ako pri predchádzajúcej hliníkovej zliatine. Ktoré prvky sú pre nás dôležité na separáciu materiálov ? Po prvé, pokiaľ sú pre nás prioritné Li, Be a B, nemáme inú možnosť ako použiť metódu LIBS. Na príklad, potrebujeme odlíšiť berýliové bronzy. LIBS technológia pracuje s detekčným limitom 10 – 20ppm Berýlia v zliatinách medi. V prípade, že tieto prvky identifikovať nepotrebujeme, môžeme použiť metódu XRF. Hlavne, ak sa jedná o prvky Cu, Zn, Ni, Mn, Pb, Se, Bi, Sn a Fe, je táto metóda dobrá voľba. Avšak, prvky s nižším protónovým číslom ako hliník a kremík, predstavujú pre technológiu XRF problém z hľadiska času analýzy. Vzniká tu nutnosť použitia 2 lúčov, ktoré tieto prvky identifikujú. Avšak, čas analýzy môže byť aj 60 sekúnd. A pri použití starších analyzátorov musel technik dokonca voliť či chce použiť 1 alebo 2 lúče. Táto nutnosť voľby však pri použití moderných, ručných spektrometrov odpadá.
Ktorú metódu spektrometrie teda zvoliť ? Pokiaľ chceme jednoducho triediť zliatiny medi, a nezaujíma nás presná koncentrácia Li, Be a B, môžeme siahnuť po XRF analyzátore. V prípade, že vyžadujeme komplexnejší rozbor zliatin medi, musíme použiť technológiu LIBS.

 

LIBS – XRF a ocele

 

V tomto prípade nastupuje technológia LIBS, ako jediná použitá pre ručné analyzátory, určené na analýzu uhlíka v uhlíkových a nízkolegovaných oceliach. Výborná, ako náhrada za iskrové, opticko emisné analyzátory vhodné na analýzu uhlíka. Pokiaľ by sme analýzu uhlíka nepotrebovali a zaujíma nás iba jednoduché triedenie ocelí (nevyžadujeme napr. triedenie 316L a 316H), môžeme pokojne ostať pri XRF. Sofistikovanejšiu analýzu uhlíka zvládneme LIBS analyzátorom.

Na záver. XRF metóda je dlho používaná práve v ručných analyzátoroch, určených na separáciu materiálov. Pokiaľ je dostatočná, použime ju. Je jednoduchšia, nevyžaduje si časté overovanie pomocou štandardov a hodí sa na väčšinu operácii. LIBS metóda nastupuje práve tam, kde XRF zlyháva – pri analýze prvkov s nižším protónovým číslom ako sú lítium, berýlium, bór a uhlík.

 

Pre bližšie informácie o ručných analyzátoroch, ktoré ponúkame, navštívte našu stránku TU

 

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.