×
 • Magnetické prášky
 • Magnetické prášky

Magnetické prášky

 

Prevažná časť skúšania materiálov a výrobkov magnetickou práškovou metódou sa vykonáva polievacím (mokrým) spôsobom. Detekčnými prostriedkami sú suspenzie farebného alebo fluorescenčného magnetického prášku, pričom nosným médiom je olej, petrolej alebo voda - tá však musí mať ako prísady zmáčadlo, protikorózny prípravok a látku znižujúcu penivosť suspenzie. Veľkosť zrna magnetického prášku sa pohybuje cca od 1 µm do 30 µm . Viskozita suspenzie má byť v rozpätí 0,01 až 0,03 cm²/s.

Suchý spôsob využíva ako detekčný prostriedok – farebný  alebo fluorescenčný prášok s väčším priemerom zrna.

 • Detekčné prostriedky v magnetických práškových metódach rozdeľujeme z hľadiska tvorby indikácie a jej hodnotenia vo viditeľnom alebo ultrafialovom svetle na:

   

  a)  prášky farebné sú čierne, šedé alebo červenohnedé v závislosti na spôsobe výroby a druhu východiskového materiálu. Pri farebných práškoch sa vždy jedná o ich prirodzenú farbu

   

  b)  prášky fluorescenčné Fluorescenčný koeficient b udáva intenzitu fluorescencie daného magnetického prášku. Je definovaný ako podiel jasu danej plochy, pokrytej fluorescenčným magnetickým práškom a intenzity ožiarenia čiernym svetlom                   

   

  Magnetický prášok, za predpokladu správneho magnetovania, by mal spĺňať požiadavku ľahkej tvorby dobre viditeľných a ostro vykreslených indikácií necelistvostí materiálu. Závisí to od nasledovných vlastností:

   

  a)  magnetické vlastnosti - prášok musí byť z feromagnetického materiálu s vysokou permeabilitou a čo najnižšou koercitívnou silou. Musí byť magneticky rovnorodý.

   

  b)  optické vlastnosti

   

  c)  veľkosť práškových častíc – podmieňuje dobrú zistiteľnosť hlavne jemných necelistvostí. Pre suspenzie sa používajú prášky jemného zrnenia a pre suchý spôsob prášky hrubšieho zrnenia.

   

  V praxi na rýchlu a jednoduchú klasifikáciu zvyčajne postačuje iba údaj o strednej veľkosti častíc. Podľa tejto hodnoty sa moderné magnetické prášky farebné i fluorescenčné pre mokrý spôsob rozdeľujú do troch skupín :

          jemné prášky                      ds  =  3 až 8 µm

          stredné prášky                    ds  =  8 až 16 µm

          hrubé prášky                       ds  =  16 až 32 µm

   

  d)  chemické zloženie – východiskovými materiálmi sú:                 

  1) čisté železo alebo karbonylželezo

  2) oxidy železa - Fe2O3 - červený oxid železitý

                            - Fe3O4 - čierny oxid železnato železitý

   

  Čisté železo – tvar  ich zŕn je nepravidelne guľovitý alebo mierne pretiahnutý.

  Karbonylželezo – tvar zrna je takmer ideálny guľovitý. To je však na druhej strane príčinou rýchlej sedimentácie v suspenzii. Magnetické vlastnosti oboch druhov práškov tejto prvej skupiny sú veľmi dobré a prášky sú vhodné pre suchý spôsob nanášania aj pre olejové suspenzie. Pre vodné suspenzie vhodné nie sú, pretože zvlášť pri nižšom obsahu antikoróznych prísad v suspenzii ľahko hrdzavejú a tým sa znehodnocujú.

  Prášky druhej skupiny sú vhodné pre všetky spôsoby skúšania. Ich častice vo vodných suspenziách korózii nepodliehajú. Tvar ich zŕn býva guľovitý až tyčinkovitý. Magnetické vlastnosti majú nepatrne horšie než prášky prvej skupiny.

   

  Magnetické prášky farebné

   

  Vzhľad

  Označenie

  Farba

  Stredná veľkosť zrna
  (µm)

  Doporučená
  koncentrácia
  (g)

  Sedimentácia
  (2g/l)/100ml

  /media/var/images/BW333.png

  BW333

  čierna

  4

  3-5

  0,1

  /media/var/images/WD105.png

  WD105

  sivá - biela

  37

  5

  0,1

  /media/var/images/TGL.png

  TGL

  oranžová

  47

  5

  0,3

  /media/var/images/TGL11.png

  TGL11

  hnedá

  35

  5

  0,3

  /media/var/images/WW50.png

  WW50

  sivá - biela

  30

  5

  0,25

  /media/var/images/TGL12.png

  TGL12

  zelená

  35

  5

  0,3

   

  Fluorescenčné magnetické prášky

   

  Vzhľad

  Označenie

  Fluorescenčný
  koeficient
  (Gd/W)

  Stredná veľkosť
  zrna
  (µm)

  Doporučená
  koncentrácia
  (g)

  Sedimentácia
  (1g/l)/100ml

  /media/var/images/MEF.png

  MEF

  1,7

  2

  0,6-1

  0,15

  /media/var/images/LY2500.png

  LY2500

  2,8

  4

  0,4-1

  0,3

  /media/var/images/LY2300.png

  LY2300

  3,4

  6

  0,4-1

  0,25

  /media/var/images/LY1500.png

  LY1500

  5,2

  12,5

  0,6-1,5

  0,2

  /media/var/images/CGY.png

  CGY

  11,3

  14

  0,5-1,5

  0,25

   

  Dodávané objemy:
  Suché prášky v 1 kg balení
  Koncentráty v 1l fľašiach alebo 10l kanistroch

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.