×

Gammagrafické prístroje

 

Po roku 1947 sa začalo vyrábať značné množstvo rádioaktívnych izotopov, určitých prvkov, atomárnymi procesmi v jadrových reaktoroch. Umelé rádioaktívne izotopy, ktoré emitujú žiarenie gama (g) sú vhodné na nedeštruktívne skúšanie materiálov, sú vlastne vedľajšie produkty jadrovej energetiky a je možné ich získať za primerané ceny. Umelé rádioaktívne látky sa získavajú buď štiepením alebo ožiarením v rádioaktívnom reaktore. Je možné získavať týmto spôsobom izotopy v pomerne veľkých množstvách a v rozumne istom stave. Medzi  faktormi, ktoré rozhodujú o ich význame a hodnote pre nedeštruktívne skúšanie, sú vlnová dĺžka a intenzita ich žiarení, ich polčas rozpadu a špecifická aktivita; v skutočnosti sa ukázalo, že len niekoľko z mnoho umelých rádioizotopov je vhodných pre rádiografiu.