Digitálna rádiografia

Prežarovanie

Počítačová rádiografia so skenerom záznamových IP platní

Digitalizácia vo veľkej miere prenikla do nášho každodenného života. Prakticky nenájdete dnes vo svete v moderných zdravotníckych zariadeniach analógové automaty pre vyvolávanie filmov – nákladná údržba, pomalé vyvolávanie a neekonomická prevádzka. V počiatkoch vývoja digitálneho zobrazovania zavážili práve tieto skutočnosti pri rozhodnutí prechodu na digitálnu alternatívu.

RTG kontrola diskov kolies

Rovnako ako u väčšiny odliatkov, môžu vznikať počas výroby chyby na diskoch. Pevnosť disku môže byť ohrozená dôsledkom chýb na povrchu alebo vplyvom vnútorných necelistvostí v odliatku. Riešenie rtg kontroly od YXLONu pomáha odhaliť tieto nedostatky veľmi spoľahlivo.S priemyselnými rtg inšpekčnými systémami YXLON sa výroba hliníkových diskov starostlivo monitoruje, aby sa zabezpečila kvalita a dodržiavali bezpečnostné predpisy, čím sa vylúčia akékoľvek nedostatky, ktoré môžu ohroziť konštrukčnú integritu disku počas jeho životnosti. Rozpoznanie pórov a dier Detekcia cudzích telies Prevencia povrchových chýb na dokončenom kolese Kontrola na možné mikroporozity pre budúce chyby na diskoch Výsledky sú zdokumentované a archivované a poskytujú priamy vstup na zlepšenie kvality výroby procesu odlievania. K dispozícii sú riešenia na mieru, v závislosti od použitia a spôsobu indikovania chyby. YXLON WI26 G je nová vlajková loď priemyselného röntgenového inšpekčného systému pre spoľahlivé rontgenové inšpekcie diskov z ľahkých zliatin spolu s našim ekonomickým systémom X-ray kontroly YXLON MU231, ktorý je stále najpoužívanejším systémom kontroly diskov na svete. Disky sú podávané v nekončenom alebo v zmiešanom režime. Systém automaticky identifikuje model disku a kontroluje podľa nastavenej špecifikácie zákazníka. Póry a cudzie telesá sú identifikované ako jednotlivé chyby alebo ako zhluk. V obidvoch systémoch sa náš kontrolný softvér používa na efektívne a objektívne automatizovanie kontroly. Systém YXLON YXLON MU2000-D sa používa pri kontrole jednotlivých kolies, napríklad pri prvej vzorke nového odliatku. Špeciálna podpera na valčekoch kolies umožňuje ručné snímanie jednotlivých röntgenových snímok. Kontrola obruče disku na nasadenie pneumatiky môže byť tiež zobrazená v tangenciálnom skenovaní vykonaním ručného snímania jednotlivých diskov.

Porovnanie odliatkov s CAD výkresmi

Inovatívnym krokom v zlievarenstve je technika ktorá vychádza z CAD dát a ich porovnania s CT zobrazením výrobku. Používa sa najmä na začiatku výrobného procesu. Porovnanie formy odliatku a CAD dát sú základom pre tvarovanie a výrobu liacej formy.

CT Kontrola blokov motorov

Skenovanie pomocou lineárneho urýchľovača prináša komplexné výsledky pre trojrozmerné zobrazenie, ktoré je analyzované neskôr. Nedeštruktívne testovanie materiálov s 3D zobrazením celého bloku motora, ktorý je ťažké kontrolovať po kompletnej montáži poskytujú významnú informáciu pri návrhu výrobku, vývoja produktov a riadenie kvality. Typické chyby v odlievaní sa môžu vyskytnúť pri všetkých technikách odlievania, ktoré zahŕňajú materiály ako železo, hliník, horčík alebo zinok. Patria sem póry, zhluky pórov a bublín, ako aj praskliny od tepla, rozmerové anomálie a vmestky. Detekcia lunkrov a pórov Geometrické meranie vnútorných štruktúr Analýza hrúbky stien Priemyselná počítačová tomografia (CT) tiež poskytuje dôležité doplňujúce informácie. Pri analýze hrúbky steny môžu byť napríklad vnútorné štruktúry a presné merania stanovené pomocou CT, dokonca aj v prípade zložitých komponentov. Takéto informácie sú nepostrádateľné, najmä počas kvalifikácie prototypov. Pre bezpečnostné komponenty v automobilovom priemysle je veľmi dôležité zistenie zostávajúcej hrúbky steny po procese odlievania alebo konečného obrábania pre sériové výrobky. Toto meranie poskytuje informácie o stabilite materiálu a tepelnej vodivosti. Akonáhle sa urobí sken komponentu s inšpekčnými systémami rtg kontroly, informácie sú okamžite k dispozícii pre rôzne analýzy. Priemyselné röntgenové kontrolné systémy umožňujú rýchlu a spoľahlivú kontrolu výrobku, vo vysokých množstvách pomocou vyhodnocovacieho softvéru HDR "vysoko dynamickej rádioskopie". Týmto spôsobom môžu byť výrobky s odchyľujúcou sa štruktúrou vytriedené z výrobného procesu už v počiatočnom štádiu. Existuje tiež možnosť vyvodiť závery týkajúce sa kvality odlievania z typov nájdených nedostatkov, čím sa zvýši produktivita iniciovaním vhodných opatrení na zlepšenie.

Triedenie - tajomstvo modernej ťažby nerastných surovín

V súčasnosti sa očakáva, že dopyt po všetkých komoditách bude narastať s rastúcim počtom obyvateľov a urbanizáciou. Drahé kovy, ako je platina až po priemyselné nerasty, ako je uhlie a diamanty, sa všetky tieto nerasty a rudy môžu účinne triediť následne po výrube pomocou RTG snímačov. Zvyšovanie nákladov na pracovnú silu v rozvojových krajinách vedú k zavádzaniu automatizovaných technológií pri triedení nerastných surovín. Vysoký výkon, rýchla a efektívna analýza, nepretržitá prevádzka, to sú benefity uľahčujúce implementáciu RTG technológií v procese triedenia. Súčasná ťažba je zložitejšia ako kedykoľvek v minulosti. Výťažok z najvýnosnejších baní je v priemere len 1 gram diamantov na 15 ton vyťaženej rudy. Tieto čísla poukazujú na nutnosť vyskúšať nové, moderné metódy. Toto je však výzva pre majiteľov baní, ktorým sa ponúka možnosť využitia RTG technológií. Pomocou tejto technológie je tiež možné opätovne skontrolovať materiál, ktorý bol vyťažený a bol považovaný za bezcenný. Opätovné preskúmanie pôvodne zlikvidovaného materiálu môže odhaliť vzrušujúce prekvapenia. Používaním RTG technológie priamo v mieste ťažby sa znižujú náklady na prepravu, nakoľko nie je potrebné vyťažený materiál prepravovať na hodnotenie.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.