×
 • EMAT hrúbkomer
 • NKD-019-E
 • EMAT hrúbkomer NKD-019-E
 • EMAT hrúbkomer
 • NKD-019-E
 • EMAT hrúbkomer NKD-019-E

EMAT hrúbkomer NKD-019-E

 

EMAT technológia merania -  skutočne prenosný hrúbkomer, vhodný na meranie hrúbok ocelí, hliníka, zliatin bez väzobného média. Meria cez povlaky a nátery s hrúbkou do 3 mm.

Sondy EMAT môžu byť použité pre testovanie materiálov pri vysokých teplotách, pretože nie je nutný priamy kontakt použité EMAT sondy s testovaným povrchom. EMAT sonda môže byť počas testovania materiálov pri vysokých teplotách efektívne chladená a nedochádza ani k odparovaniu väzobnej tekutiny (ako v prípade použitia piezoelektrických sond).

 

 • Výhody EMAT sond:

   

  • Hlavnou výhodou EMAT sond v oblasti nedeštruktívneho testovania je, že EMAT sonda nemusí byť v bezprostrednom kontakte s testovaným materiálom (sonda nemusí byť priložená k povrchu materiálu) a pri testovaní nie je nutné používať žiadne väzobné médium. Typická vzdialenosť EMAT sondy od povrchu testovaného materiálu je približne od niekoľkých desatín mm až do cca 3 mm. Medzera medzi EMAT sondou a povrchom testovaného materiálu zabraňuje opotrebovaniu povrchu EMAT sondy.

  • Sondy EMAT môžu byť použité pre testovanie materiálov pri vysokých teplotách, pretože nie je nutný priamy kontakt použité EMAT sondy s testovaným povrchom. EMAT sonda môže byť počas testovania materiálov pri vysokých teplotách efektívne chladená a nedochádza ani k odparovaniu väzobnej tekutiny (ako v prípade použitia piezoelektrických sond).

   

   

  Základy EMAT technológie:

   

  Striedavý prúd I prechádzajúci vhodne navrhnutou cievkou, ktorá je orientovaná kolmo k povrchu vodivého materiálu, vyvolá striedavé magnetické pole, ktoré je zastúpené vektorom magnetickej indukcie B. Striedavé magnetické pole indukuje vo vodivom materiáli vírivé prúdy, ktoré vytvárajú striedavý magnetický tok, ktorý má opačný smer proti počiatočnému prúdu pretekajúcemu cievkou. Hĺbka vniku elektromagnetického poľa daná frekvenciou prúdu a parametrami materiálu musí byť menšia ako vlnová dĺžka λ ultrazvukovej vlny.
  Výsledkom interakcie vírivých prúdov a stacionárneho magnetického poľa permanentného magnetu je tzv. Lorentzova sila F. Táto sila spôsobí deformáciu vodivého materiálu, ktorej dôsledkom je akustická vlna šíriaca sa požadovaným smerom v testovanom materiáli. Ultrazvukové vlny, ktoré sa ďalej šíria materiálom, sa odrážajú od štruktúry testovaného materiálu. Odrazené ultrazvukové vlny spôsobujú zmenu kmitania kryštalickej mriežky, čo sa prejaví zmenou veľkosti detekovaného elektrického poľa v EMAT sonde. Ultrazvukové vlny sú teda transformované na elektrický ultrazvukový signál. Odrazené ultrazvukové vlny sú v zachytenom elektrickom signáli zastúpenom obálkou ultrazvukového signálu tzv. ultrazvukovými echami.

   

  • Princíp elektromagnetoakustického meniča sondy EMAT je v pôsobení Lorentzovej sily vo vrstve  materiálu, v ktorom tečú vírivé prúdy a ktorý je okrem toho vystavený účinku vonkajšieho magnetického poľa.

  • Vonkajšie magnetické pole sa vytvára buď permanentným magnetom alebo elektromagnetom, t.j. vinutím navinutým na jadre napájaným magnetizačným prúdom nízkej frekvencie (50 Hz). Pod pólom magnetu je umiestnená plochá - špirálová cievka napájaná impulzne prúdom vysokej frekvencie (typicky 500 kHz - 1,5 MHz). V kovom materiáli v blízkosti cievky sa potom indukujú impulzy vírivých prúdov. Na tie častice materiálu, ktoré tvoria dráhu vírivých  prúdov pôsobí Lorentzova sila, ktorej veľkosť závisí od veľkosti prúdu v materiáli a na magnetickej indukcii vytvorenej vonkajším poľom.

   

 • Hmotnosť: 1,5 kg
  Farebný displej s A-zobrazením
  Prevádzka prístroja do 12 hod. bez nabíjania batérie
  Bezkontaktné ultrazvukové meranie: nie je potreba väzobného média
  Merací rozsah od 2 mm až do 100 mm v plne automatickom režime
  Presnosť merania: až 0,02 mm
  Široká škála meraných materiálov: oceľ, nerez, hliník, zliatiny
  Teplotný rozsah: od -20 ° C do + 720 ° C
  Široký rozsah skúšaných predmetov: dosky, rúrky, rúrky, nádoby, komponenty
  Meranie cez medzeru do: úspešné meranie cez korózie, farbu, plastové alebo polymérny povlaky

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.