×
 • OmniScan MX2
 • OmniScan MX2

OmniScan MX2

 

Omniscan MX je viac ako 10 rokov v čele Phased Array prístrojov postavených na modulárnej platforme a stal sa najúspešnejším prenosným Phased Array prístrojom firmy Olympus. Do r. 2011 bolo týchto prístrojov predaných viac ako tisíc do celého sveta.

Postavený na solídnej báze

Druhá generácia OmniScan MX2 zvyšuje výkon pri manuálnom a mechanizovanom skúšaní, poskytujúc rýchlejšie nastavenia, testovacie cykly, tvorbu reportov a to všetko pri zachovaní kompatibility so všetkými minulými Phased Array modulmi. OmniScan MX2 je navrhnutý ako dostupná koncová platforma ďalšej generácie. OmniScan MX2 ponúka vysokú rýchlosť zberu dát a nový výkonný software v prenosnom modulárnom prístroji, vhodný pre manuálne i mechanizované skúšanie.   

Rýchlejší a lepší

Nový software OmniScanu MX2 zjednodušuje a zrýchľuje proces nastavenia parametrov pre skúšanie zvarov. OmniScan MX2 má vačšiu 10,4 palcovú dotykovú obrazovku a rýchlejší transfer dát.

Robustnejší ako predtým

OmniScan MX2 spĺňa požiadavky IP66. Odoláva pádu a otrasom, obliatiu vodou a nehodám, ktoré sa môžu vyskytnúť pri bežnej práci v teréne.

Viac ako prístroj — nástroj poskytujúci riešenie

OmniScan MX2 je dôležitou súčasťou riešenia skúšobných aplikácií, možno ho skombinovať s ďalšími komponentmi a vytvoriť tak úplný skúšobný systém. Olympus ponúka škálu výrobkov od Phased Array sond, skenerov ....... až po software na analýzu dát, ktoré sú ponúkané ako aplikačne zamerané balíky. Okrem toho Olympus ponúka servis zabezpečujúci kalibráciu a opravy svojich prístrojov týmom špecialistov, ako aj technickú podporu pri riešení vašich aplikácií.

Ovládanie dotykovou obrazovkou

Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky je jednoduché a umožňuje rýchlejšiu manipuláciu so vstupnými údajmi, textovými i číselnými  a rýchlejšiu manipuláciu s kurzormi a bránami.

Celoobrazovkový mód

Mód práce pri roztiahnutí obrazu na celý display ponúka vyšší komfort a lepšie zobrazenie a čitateľnosť údajov najmä z väčšej vzdialenosti. Do tohto zobrazenia možno prejsť nielen v móde analýzy dát, ale aj v móde zberu dát.

Dotyková obrazovka

Jasná 10,4in dotyková obrazovka ponúka jednoduchú a rýchlu navigáciu v menu, zadávanie textových údajov a jednoduchú manipuláciu s kurzormi a bránami.

Zooming and Panning , Menu a nastavenie parametrov, Zadávanie textu a číselných údajov

Výber brány a pohyb zmena nastavenia brány

Nastavenie skúšobných parametrov

Sprievodca pre zadávanie všetkých podstatných parametrov:

 • Výber materiálu z databázy, rýchlosti pozdĺžnych i priečnych vĺn, geometria dielu – plochý alebo zakrivený povrch
 • Sprievodca pre rýchle vytvorenie symetrickej konfigurácie pri skúšaní dvoma sondami.
 • Výber predsádky z databázy.
 • Automatické rozpoznanie sondy.
 • Konfigurácia skenera s offsetmi a pozíciou sond.
 • Sprievodca pri konfigurácii Phased Array sond i klasických sond a TOFD kanálu
 • Detailný help s ilustráciami
 • Predkreslený tvar zvaru a RayTracing.

    

Zber dát
 

 • A-scan menu pre rýchle a jednoduché nastavenie skúšobných parametrov pri manuálnom, jednoosovom, rastrovo a helicoidalnom skene
 • Riadenie skenovania: internými hodinami, jedným alebo dvoma enkodérmi.
 • C-scan so zobrazením amplitúdy alebo hrúbky steny
 • Úschova dát: A-scan, S-scan a/alebo C-scan.
 • Prednastavené obrazové predsádky pre jednoduchú prípravu skúšky.
 • Automatická alebo manuálne nastaviteľná pakovacia frekvencia
 • Úschova dát na flash card alebo USB kľúč.
 • Zobrazenie zberu dát v reálnom čase s možnosťou prepisu dát pri spätnom pohybe enkodéra.
 • Jednoduché rozhranie pre skenovacie systémy a jednoduché kolieskové enkodéry

Analýza

 • Predkonfigurované zobrazenia pre mód multigroup
 • Dátový a referenčný kurzor na meranie veľkosti defektov
 • Výber údajov zobrazovaných s indikáciami z databázy. Podľa aplikácie napr. korózne mapovanie, skúšanie zvarov...
 • Všetky číselné údaje sú dostupné on-line aj off-line z A-scanov uložených v dátových súboroch.
 • Zobrazenia v oknách sú navzájom previazané pomocou kurzorov
 • Optimalizované predkonfigurované rozloženie prvkov okien, pre jednoduché meranie dĺžky a hĺbky defektov v zmysle noriem pre ultrazvukové skúšanie.
 • Možnosť premiestnenia brány a prepočtu číselných údajov aj v režime off- line.

Bezchybný Data Management

SD karta sa používa na uloženie dát a jednoduchý prenos dát do PC. SD kartu možno vložiť a vybrať z prístroja bez nutnosti reštartu. Dáta možno prenášať aj cez USB 2 port. Prenos dát je 4-násobne rýchlejší ako u Omniscanu MX.

Reporting

OmniScan MX2 je navrhnutý na skúšanie, analýzu a vytvorenie protokolu zo skúšky priamo v prístroji alebo off-line v počítači.

 • Protokoly vytvorené v OmniScane obsahujú aj tabuľku s indikáciami upraviteľnú podľa potreby danej aplikácie
 • Kópie obrazovky OmniScanu sú súčasťou tabuľky indikácií
 • Automaticky vygenerovaný protokol obsahuje relevantné informácie o nastavení prístroja, skenera a použitých sond a o zistených defektoch.
 • Možno zobraziť až 8 údajov z originálneho nastavenia
 • Protokoly sa ukladajú do prístroja a možno ich tiež uložiť ako HTML dokumenty pre použitie v PC
 • Protokoly môže užívateľ modifikovať, ale sú tiež k dispozícii prednastavené šablóny

Typické aplikácie

Skúšanie obvodových zvarov

OmniScan PA je jadrom riešenia úloh týkajúcich sa ručného aj mechanizovaného skúšania zvarov v plynárenskom priemysle. Phased Array systémy sú certifikované na skúšanie rúr v súlade s ASME, API a ďalšími predpismi. Ponúkajú vysokú rýchlosť a uľahčujú detekciu a interpretáciu indikácií.

Skúšanie na tlakových nádobách

Pomocou OmniScanu PA a motorizovaného skenera WeldRover možno urobiť úplnú kontrolu zvaru jediným skenom. Kombináciou TOFD and Phased Array možno dosiahnuť významnú redukciu skúšobného času v porovnaní s klasickou skúškou alebo rádiografiou. Výsledky skúšky sú k dispozícii prakticky okamžite.

Skúšanie zvarov rúr malých priemerov

V spojení s ručným skenerom Cobra je OmniScan schopný skúšať zvary rúrok od priemeru 22 mm do 114 mm. Svojimi malými rozmermi tento skener umožňuje skúšať aj pri značne stiesnených priestorových pomeroch, vyžaduje medzeru medzi rúrkami iba 12 mm.

Ručné a mechanizované korózne mapovanie

OmniScan PA s HydroFORM skenerom je najlepším riešením na zisťovanie stenšenia steny koróznym mapovaním. Okrem toho tento systém umožňuje zisťovať defekty v stene nádob a potrubí pri poškodení materiálu vodíkom a zisťovať delaminácie. Pri týchto aplikáciách sa Phased Array vyznačuje veľkou rýchlosťou skúšania nedosiahnuteľnou inou technikou a dokonalým pokrytím skúšanej oblasti.

Skúšanie kompozitov

Olympus ponúka kompletné riešenie problému skúšania kompozitných materiálov s uhlíkovými vláknami. Toto riešenie je založené na použití OmniScanu s GLIDER skenerom a vhodných sond s predsádkami.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

Cookies

 • Uvedené informácie poskytujú návštevníkovi webovej stránky www.slovcert.sk (ďalej len „webová stránka“) bližší prehľad o využívaných cookies.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky si prostredníctvom tohto dokumentu a nastavením webovej stránky plní zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Na tejto webovej stránke dochádza k využívaniu základných a funkčných cookies, zaisťujú najmä výkon základných funkcií webovej stránky a jej samotné fungovanie. Účelom využívania cookies je aj možnosť uskutočniť analýzu návštevnosti webovej stránky a určiť správanie návštevníka.
 • Súbory cookies, ktoré sú na webovej stránke používané nepredstavujú spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 • Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do zvoleného zariadenia návštevníka. Ich uloženie sa realizuje do prehliadača návštevníka webovej stránky. Ich význam spočíva v tom, že pri ďalšej návšteve webovej stránky umožní webový prehliadač znovu načítať súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
 • Návštevníkovi je po načítaní webovej stránky oznámené, že táto používa súbory cookies. Prehliadaním webovej stránky návštevník používanie súborov cookies akceptuje a vyjadruje svoje súhlas. Takéto vyjadrenie súhlasu je spĺňa požiadavku udelenia súhlasu prostredníctvom použitia príslušného nastavenia webového prehliadača. Návšteva webovej stránky a poskytnutie informácií o využívaní súborov cookies na webovej stráne bez toho, aby návštevník uskutočnil zmeny vo využívaní cookies v rámci svojho prehliadača, je považované za takéto akceptovanie cookies a vyjadrenie súhlasu s podmienkami ich využívania
 • Návštevník webovej stránky je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu jej prehliadania zmeniť nastavenia využívania cookies a tieto v celom rozsahu alebo v časti zmeniť zablokovať. Takéto opatrenia návštevník webovej stránky realizuje prostredníctvom svojho prehliadača, kde je mu zároveň umožnené získať bližšie informácie o využívaných cookies. Návštevník však v zmysle týchto informácií berie na vedomie, že blokovaním cookies môže dôjsť k zníženiu funkčnosti webovej stránky, čo môže návštevníkovi webovej stránky spôsobiť komplikácie pri prehliadaní webovej stránky. Inštrukcie na zmenu cookies a ich prípadné blokovanie nájdete v časti „pomoc“ každého prehliadača. Pri využívaní rozličných zariadení návštevníka webovej stánky sa odporúča nastaviť každý prehliadač v rámci týchto zariadení osobitne, a tým prispôsobiť prezeranie webových stránok preferenciám návštevníka.
 • Webová stránka obsahuje a/alebo môže obsahovať aj pluginy jednotlivých sietí tretích subjektov. Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete. Bližšie informácie o následnom využívaní cookies poskytujú tieto tretie subjekty osobitne, a to najmä informácie o účeloch využívania cookies, rozsahu údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto sietí tretích subjektov, ako aj informácie o ich ďalšom spracúvaní a využívaní údajov takouto sieťou tretieho subjektu.
 • Webová stránka využíva cookies potrebné pre zaistenie funkčnosti služieb Google Analytics, ktoré umožňujú získavať štatistické údaje najmä o návštevnosti webovej stránky a správaní návštevníka na webovej stránke. Prostredníctvom služieb Google Analytics nedochádza k spracúvaniu osobných údajov návštevníka webovej stránky. Návštevník môže zamedziť tomu, aby jeho prehliadanie internetových stránok bolo ukladané do analytických súborov cookies. (Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=sk).
 • Cookies využívané na webovej stránke nezhromažďujú o návštevníkovi webovej stránky žiadne informácie, ktoré by mali charakter osobných údajov, a ktoré by sa dali využiť v rámci marketingovej činnosti alebo pre využitie behaviorálnej reklamy. Webová stránka nespracúva a nearchivuje IP adresu návštevníka, prípadne ju nespracúva tak, aby bola umožnená identifikácia návštevníka webovej stránky.
 • Tieto informácie o využívaní súborov cookies je prevádzkovateľ webovej stránky oprávnený kedykoľvek meniť, a to v súvislosti so zmenami prijatými pri používaní cookies.